Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Tohtoritalli Oy hoitaa potilasrekisteriään Suomen lain edellyttämällä huolellisuudella ja tarkkuudella. Oheisesta tietosuojaselosteesta näet, miten potilastietojasi kerätään, käsitellään ja säilytetään. Asiakasrekisterimme selosteen löydät täältä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tohtoritalli Oy

Y-tunnus: 1050091-4

Postiosoite: Tohtoritalli, c/o Jukka Vakkila, Engelinaukio 7 A 2, 00150 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jukka Vakkila

Sähköposti: jukka.vakkila@tohtoritalli.fi

3. Rekisterin nimi

Tohtoritalli.fi -potilasrekisteri

4. Potilasrekisterin käyttötarkoitus

Hoidon ja tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja arkistointi
Tilastointi ja suunnittelu
Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säädösten ja määräysten noudattaminen
Potilaan suostumus tai kieltäytyminen tietojen toimittamiseksi muille terveydenhoitoalan ammattilaisille

5. Potilasrekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot
Suomen lainsäädännön mukaiset potilasasiakirjat hoito- ja tutkimustietoineen
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
Merkintöjen tekijän nimi, asema ja ajankohta sekä tiedot asiakasta hoitaneista terveydenhuollon ammattilaisista
Asiakkaan hoitoon liittyvät toivomukset sekä Tohtoritalli Oy:n henkilökunnan muistiinpanot
Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot
Potilaan asiakassuhdetta koskevat tiedot tallennetaan erilliseen asiakasrekisteriin, josta hänen terveystietonsa eivät käy ilmi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilaan itse ilmoittamat tiedot sekä tutkimuksien perusteella syntyneet tiedot.

7. Potilastietojen luovuttaminen

Kaikki potilastiedot ovat salassapidettäviä ja jokaisella Tohtoritalli Oy:n työntekijällä on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja voidaan lain (785/92) 13 §, muutoksineen) mukaan luovuttaa:

Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella
Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla
Potilaistietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävillä viranomaisille. Tämä tehdään tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten (556/1989) 3 § ja (589/1986) 23 a § 5.

8. Potilastietojen suojaaminen

Potilastietoja sisältävään järjestelmään on pääsy vain niillä Tohtoritalli Oy:n työntekijöillä, joiden pitää tehtäviensä vuoksi tietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietojen käyttöä seurataan.

Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat, potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä ja se voidaan evätä vain poikkeustilanteissa (HetiL 27 §). Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla, varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan Tohtoritalli Oy:lle (Tohtoritalli, c/o Jukka Vakkila, Engelinaukio 7 A 2, 00150 Helsinki).

Potilaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa terveydenhuoltoyksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Rekisterinpitäjän on viipymättä ja oma-aloitteisesti, tai potilaan vaatimuksesta, oikaista, täydennettävä tai poistettava virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot potilasrekisteristä.

Korjauspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla, varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan Tohtoritalli Oy:lle (Tohtoritalli, c/o Jukka Vakkila, Engelinaukio 7 A 2, 00150 Helsinki). Potilaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen korjaamista.